KDO JSME?

Advokátní kancelář S'legal

Mgr. Radka Sýkorová, advokátka

Jestliže potřebujete pomoc v oblasti práva, ať už se jedná o odbornou radu nebo hledáte dlouhodobého partnera, který bude stát při Vás, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Jsme advokátní kancelář poskytující komplexní a profesionální právní služby ve všech hlavních právních oblastech. Při řešení Vašich právních záležitostí klademe důraz především na individuální a profesionální přístup. Svých klientů si vážíme a vždy dbáme jejich zájmů.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Naše specializace

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • zastupování při podání vysvětlení
 • sepis trestního oznámení
 • podání řádných i mimořádných opravných prostředků /stížnost, odpor, odvolání, dovolání/, ústavní stížnosti

Obchodní právo

 • právní poradenství, rozbory a stanoviska
 • zakládání obchodních společností
 • zastupování před živnostenským úřadem, zastupování ve věcech obchodního rejstříku
 • sepis, kontrola a revize obchodních smluv
 • převody podílů ve společnosti
 • zastupování na valných hromadách
 • zastupování v soudním řízení v obchodích sporech
 • správa a vymáhání pohledávek
 • všeobecné obchodní podmínky
 • směnky

Občanské právo

 • právní poradenství, rozbory a stanoviska
 • sepis občanskoprávních smluv /zejména smluv kupních, darovacích, smluv o dílo, o půjčce, smlouvy nájemní a podnájemní/
 • zastupování v občanském soudním řízení
 • vymáhání pohledávek, zajištění pohledávek
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • osobnostní práva
 • práva spotřebitelů, reklamace

Rodinné právo

 • právní poradenství, rozbory a stanoviska
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem /výživné, péče o nezletilé, úprava styku, předběžná opatření/
 • určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • pracovněprávní poradenství pro společbnosti i jednotlivce
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • právní rozbory a stanoviska
 • sepis a revize veškerých pracovněprávních dokumentů /pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti/
 • problematika ukončení pracovního poměru, včetně nároků z toho plynoucích
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody v pracovněprávních vztazích

Právní vztahy k nemovitostem

 • právní poradenství, rozbory a stanoviska
 • zastpování v soudním řízení týkající se nemovitosti
 • převody nemovitostí
 • úschovy kupní ceny
 • návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastupování před katastrem nemovitostí /vklady, zápisy, výmazy práva/
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • nájem a podnájem

Insolvence a exekuční řízení

 • právní poradenství, rozbory a stanoviska
 • zastupování v insolvenčním či exekučním řízení
 • správa a vymáhání pohledávek
 • insolvenční návrhy
 • oddlužení
 • návrhy na nařízení exekuce

Správní právo

 • právní poradenství, rozbory a stanoviska
 • zastupování ve správním soudníctví
 • přestupková agenda /zejména přestupky na úrovni dopravy/
 • náhrada škody způsobená při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím soudu nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné správy
 • správní žaloby
 • stavební právo

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY


O NÁS

Kdo s Vámi bude jednat?

Chápeme Vaše potřeby a proto víme, že není času ani prostředků nazbyt. Od prvního podání rukou budeme hájit a prosazovat Vaše zájmy. V tíživých životních situacích nezapomínáme na lidský přístup.

ADVOKÁTKA

Mgr. Radka Sýkorová

Advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 15570.


AKTUALITY

Rádi píšeme nejen o nás

Všechny aktuality


KONTAKTUJTE NÁS

Navštivte nás

ADRESA

Tišnovská 1569/94
613 00 Brno

TELEFON

+420 777 634 608

EMAIL

sykorova@s-legal.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Mgr. Radka Sýkorová, advokátka

IČ 02708418

sídlo Tišnovská 1469/94
613 00 Brno
advokátka zapsaná
v seznamu advokátů
vedeném ČAK pod č. 15570
Datová schránka (ID): 6xsfba8